Obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

společnosti ANIMA Design s.r.o. 

 

 

 • Základní ustanovení

 

 1. Společnost ANIMA Design s.r.o., IČO 08973440, se sídlem: Legerova 578/70, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, je výrobcem a velkoobchodním i maloobchodním prodejcem vodních dýmek prodávaných pod značkou ANIMA,  velkoobchodním i maloobchodním prodejcem vodních dýmek jiných výrobců, doplňků k vodním dýmkám (vyjma tabáku) apod. a velkoobchodním i maloobchodním prodejcem designových výrobků (mimo jiné) pod obchodním označením VAAZA. Společnost ANIMA Design s.r.o. je též provozovatelem e-shopu www.vaazashop.com.
 2. Kontaktní údaje prodávajícího: ANIMA Design s.r.o., IČO 08973440, se sídlem: Legerova 578/70, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, e-mail: vit@animahookah.com, telefon: +420 725 558 393. Provozovna prodávajícího: Průběžná 2125/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, Česká republika.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami vyplývající z kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi obchodní společností ANIMA Design s.r.o., IČO 08973440, se sídlem: Legerova 578/70, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Česká republika, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“), a zákazníkem jako kupujícím (dále jen „Kupující“), Kupující a Prodávající společně dále také jen „strany“.
 4. VOP jsou součástí každé Smlouvy uzavřené mezi stranami. VOP mají přednost před jinými nebo odlišnými obchodními podmínkami Kupujícího, které jsou tímto odmítnuty. Všechny prokazatelné výslovné dohody mezi stranami zůstávají nezměněny a mají přednost před VOP. 
 5. Uskutečněním objednávky Kupující souhlasí s těmito VOP a souhlasí s tím, že jimi bude vázán. VOP jsou mezi stranami v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), závazné.
 6. VOP v aktuálním znění jsou dostupné na webových stránkách www.vaazashop.com
 7. Předmětem smlouvy mezi stranami mohou být
 • vodní dýmky,
 • doplňky k vodním dýmkám,
 • části k vodním dýmkám,
 • jiné zboží vystavené Prodávajícím v katalogu výrobků nebo v e-shopu 

(dále jen „Zboží“).

 

 1. Hovoří-li VOP o spotřebiteli, rozumí se jím spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále jen „spotřebitel“).

 

 

 • Proces uzavření Smlouvy

 

 1. Zboží je prodáváno jak v rámci velkoobchodu, tak maloobchodu, tzn. jak podnikatelům, tak spotřebitelům. Budou-li jakýmkoli ustanovením těchto VOP krácena práva spotřebitele, má se za to, že se buď uplatní výklad pro spotřebitele příznivější, nebo se použije zákonná úprava dle toho, který postup bude pro spotřebitele příznivější a zároveň bude v co nejvyšší možné míře chránit práva Prodávajícího.
 2. Objednávku Zboží je možné učinit:
 • prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.animahookah.com,
 • prostřednictvím e-shopu Prodávajícího,
 • e-mailem,
 • telefonicky, včetně komunikace aplikací WhatsApp,
 • osobně.
 1. Při vytváření objednávky Kupující vyplní své identifikační, fakturační a kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy pro účely vzájemné komunikace a doručovací adresy, vybere si z dostupných možností doručení a platby a pro případ využití platební brány zadá i své platební údaje.
 2. V případě objednávky tabákového výrobku a/nebo kuřácké pomůcky Kupující samotným učiněním objednávky potvrzuje, že je starší 18 let a je si vědom, že si objednává tabákový výrobek a/nebo kuřáckou pomůcku se všemi s tím vyplývajícími důsledky. To se nijak nedotýká práva Prodávajícího kontrolovat věk a způsobilost Kupujícího.

 

 1. Prodávající nezaručuje dostupnost nebo funkci platebních metod poskytovaných třetími stranami a Prodávající nenese žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené Kupujícímu jakýmikoli nedostatky nebo pochybením poskytovatelů platebních služeb a jejich systémů.
 2. Po odeslání objednávky Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o provedení objednávky. Potvrzení Prodávajícího o přijetí objednávky nepředstavuje souhlas Prodávajícího s nabídkou ani uzavření Smlouvy, ale pouze potvrzuje, že objednávka byla Prodávajícím přijata. Potvrzení Prodávající může učinit stejným způsobem, jako byla provedena objednávka Kupujícím.
 3. Písemné potvrzení Prodávajícího obsahuje seznam požadovaného Zboží spolu s cenou Zboží, cenou doručení, cenou souvisejících služeb a všemi odpovídajícími daněmi a poplatky v rámci České republiky. V případě dopravy Zboží do zahraničí je cena dopravy orientační a bude upřesněna při zpětném potvrzení objednávky Prodávajícím. Všechny odpovídající daně a poplatky mimo území České republiky nejsou součástí konečné ceny Zboží a nese je výhradně Kupující.
 4. Smlouva je uzavřena, pokud Prodávající projeví jednoznačný a bezvýhradný souhlas s objednávkou Kupujícího. Souhlas může Prodávající projevit stejným způsobem, jako byla provedena objednávka Kupujícím.
 5. Podle uzavřené Smlouvy je Prodávající povinen dodat Zboží Kupujícímu a Kupující je povinen převzít Zboží a zaplatit Prodávajícímu dohodnutou cenu, a to vše v souladu se Smlouvou a těmito VOP.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího bez udání důvodu, to neplatí v případě, kdy je Kupujícím spotřebitel. Prodávající může též projevit souhlas s výhradou, jímž je nabídka Kupujícího odmítnuta a jímž je učiněna nová nabídka na uzavření Smlouvy s novým obsahem vůči Kupujícímu. V tomto případě je Smlouva uzavřena, pokud jedna ze stran uvede souhlas bez výhrad k nabídce druhé strany.
 7. V rámci velkoobchodního prodeje jsou veškeré nabídky od Prodávajícího nezávazné. Prodávající může kdykoli změnit specifikaci Zboží a sortiment Zboží. 
 8. Zobrazení Zboží v katalogu nepředstavuje nabídku Prodávajícího.
 9. V případě, že se nabízené Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je výrazným způsobem změněna jeho cena, Prodávající se zavazuje Kupujícího neprodleně informovat o takové skutečnosti e-mailem nebo telefonicky. Stranami bude dohodnut další postup (náhrada objednaného Zboží jiným, zrušení objednávky apod.).
 10. Obchodovat a uzavírat Smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Z tohoto důvodu je Prodávajícím požadován od Kupujícího údaj o datu narození, aby mohla být při dodání Zboží ověřena věková způsobilost Kupujícího k nákupu tabákových výrobků a kuřáckých potřeb.
 11. Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené Smlouvy v případě, že si Kupující objednal zboží na základě této Smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto Zboží. Prodávající může takto odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě. 

 • Cena Zboží 

 

 1. Zboží je určeno jak pro koncové zákazníky, tak velkoobchod. Ceny jsou tak uvedeny bez DPH  i včetně DPH. Cena je následně Prodávajícím Kupujícímu fakturovaná s/bez DPH podle podmínek konkrétního Kupujícího v závislosti na podmínkách prodeje do země Kupujícího a dle typu zákazníka (plátce/neplátce DPH, spotřebitel/podnikatel atd.).
 2. V ceně nejsou zahrnuty náklady na doručení (zejména poštovné a balné). Ceny se vztahují k vyobrazenému a popsanému Zboží. 
 3. Cena Zboží je uvedena na e-shopu a v ceníku, který Prodávající Kupujícímu na vyžádání poskytne.
 4. V rámci velkoobchodního prodeje je možné poskytnout Kupujícímu slevu z ceny Zboží, a to dle podmínek uvedených v ceníku, který Kupující obdrží na začátku spolupráce stran. Na poskytnutí slevy nevzniká žádný nárok.

 

 

 • Obal, doručení a platba

 

 1. Objednané Zboží bude dodáno v příslušném obalu, aby se zabránilo riziku poškození Zboží během přepravy na místo určení. 
 2. Není-li obal výslovně dohodnut, vybere jej Prodávající. Náklady na nestandardní balení Zboží na žádost Kupujícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu a ten je povinen je uhradit.
 3. Zboží je dodáváno dopravcem na základě dohody Prodávajícího s Kupujícím nebo na místo zvolené Kupujícím.
 4. Zboží nebude odesláno dříve, než dojde k zaplacení kupní ceny Kupujícím.
 5. Platba je možná:
 • v hotovosti v případě osobního vyzvednutí, 
 • bankovním převodem z účtu Kupujícího na účet Prodávajícího.
 1. Kupující je povinen uhradit veškeré poplatky spojené s jím zvolenou platební metodou.
 2. Ceny Zboží uvedené v katalogu e-shopu nezahrnují cenu doručení, ceny souvisejících služeb a odpovídající daně a poplatky. V případě objednávky prostřednictvím e-shopu je Kupující informován o konečné celkové ceně, která zahrnuje cenu doručení, cenu ostatních služeb a všechny daně a poplatky v rámci České republiky nejpozději při potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím. V případě dopravy Zboží do zahraničí může být cena dopravy orientační a bude upřesněna při zpětném potvrzení objednávky Prodávajícím (prostřednictvím emailu).
 3. Kupující si při vytváření objednávky vybere z dostupného způsobu doručení a platebních možností. V případě objednávky prostřednictvím e-shopu je vedle každé dostupné možnosti doručení stanovena odpovídající cena, v případě dopravy do zahraničí se uplatní úprava uvedená v odst. 7 tohoto článku. Kupující je povinen zaplatit cenu zvolené možnosti dodání.
 4. Pokud Kupující bez předchozí domluvy s Prodávajícím neuhradí kupní cenu do 7 kalendářních dnů od potvrzení objednávky, vyjma platby při osobním odběru, má Prodávající právo tuto objednávku stornovat (čímž dojde z jeho strany k odstoupení od Smlouvy). Na tuto skutečnost bude Kupující Prodávajícím upozorněn.
 5. Po odeslání Zboží zašle Prodávající Kupujícímu e-mail s fakturou v elektronické podobě. Faktura v listinné podobě nebude vyhotovována, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, s čímž Kupující souhlasí.
 6. Prodávající je povinen odeslat Zboží Kupujícímu ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě. V případě, kdy dojde k prodlení s odesláním Zboží Kupujícímu oproti lhůtě uvedené ve Smlouvě, bude Kupující informován o důvodech prodlení (Zboží není skladem, vyšší moc apod.) včetně náhradní lhůty odeslání Zboží. V případě, kdy bude prodlení odeslání Zboží delší než 30 kalendářních dnů (oproti termínu stanovenému ve Smlouvě) je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to do chvíle, než bude Zboží Prodávajícím Kupujícímu odesláno.
 7. Přeprava a předání Zboží se řídí všeobecnými podmínkami dopravce.
 8. Kupující je povinen převzít Zboží. V případě, že Kupující poruší tuto povinnost, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit vzniklou škodu, která spočívá zejména v nákladech na vrácení Zboží a nákladech na opakované dodání. Prodávající může započíst tuto pohledávku proti platbě Kupujícího za Zboží.
 9. Kupující nabývá vlastnictví Zboží okamžikem převzetí Zboží.
 10. Prodávající není zodpovědný za to, že celní orgány státu dodání nedovolí dovoz dodaného Zboží. V případě, že Zboží nemůže být dopraveno do země určení, Smlouva je zrušena a veškeré náklady spojené s neúspěšným doručením a návratem Zboží zpět Prodávajícímu nese Kupující. Prodávající může započíst náklady proti platbě Kupujícího za Zboží.
 11. Všechna cla uplatňovaná státem, do kterého je Zboží dováženo, nese Kupující a nejsou součástí kupní ceny.

 

 

 • Práva vyplývající z vadného plnění a záruka za jakost

 

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Kupující, který není spotřebitelem, může reklamaci z důvodu vadného Zboží uplatnit nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží, čehož si je vědom a s tímto souhlasí. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně. 
 2. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí Zboží  (pouze!) spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
 3. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 

 1. opravu Zboží nebo výměnu za nové Zboží; pokud by zvolený způsob odstranění vady byl nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný, může si Prodávající zvolit jinou cestu, resp. jiný způsob vyřízení reklamace; nebo

 

 1. přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

 

 1. i) Prodávající vadu odmítl odstranit dle písmene a) nebo 
 2. ii) se vada projeví opakovaně nebo 

iii) je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo 

 1. iv) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího; nebo 

 

 1. odstoupit od Smlouvy, při splnění podmínek dle odst. 5 tohoto článku VOP.

 

 1. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy,
 • pokud má Zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (tj. pokud se vada vyskytla potřetí, po jejich alespoň dvou předchozích opravách na základě uznané reklamace).
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně včetně informování Kupujícího o vyřízení reklamace, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
 3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 4. Volbu způsobu reklamace má Kupující.
 5. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ust. § 1914 až 1925, ust. § 2099 až 2117 a v případě, že je Kupujícím spotřebitel též ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 6. Ve všech ostatních věcech se práva a povinnosti stran vyplývající z vadného plnění řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 7. Je-li reklamace vyřízena výměnou Zboží, záruční doba se neobnovuje. Původní záruční doba zůstává v platnosti ode dne, kdy Kupující obdržel původní Zboží (výrobek).
 8. Kupující nejprve zašle reklamaci elektronicky na emailovou adresu Prodávajícího, s popisem vady (včetně souvisejících fotografií a dalších dokladů, z nichž je vada rozpoznatelná)V případě, že je reklamace uznána, Prodávající uhradí Kupujícímu náklady přiměřeně vynaložené v souvislosti s podáním reklamace, zejména za nákladní a poštovní poplatky v případě, že reklamace spočívá ve výměně zboží. Přeprava Zboží (v případě výměny zboží) Prodávajícímu musí být vybrána ekonomickým nebo přiměřeným způsobem nebo po konzultaci s Prodávajícím nebo vybrána Prodávajícím. V opačném případě Prodávající uhradí Kupujícímu nákladní a poštovní poplatky pouze do výše odpovídající nejlevnějšímu způsobu přepravy Zboží Prodávajícímu.
 9. Záruka se nevztahuje na díly Zboží, které byly podle názoru Prodávajícího vystaveny běžnému opotřebení, zneužití, změně nebo pokusu o opravu, zanedbání, nesprávnému použití nebo nehodě. Záruka se nevztahuje též na části podléhající opotřebení, jako jsou pryžová těsnění a jiné spotřební části.
 10. Prodávající neodpovídá za vady Zboží, které způsobil sám Kupující. Vadou Zboží není také opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo užíváním Zboží způsobem, který je v rozporu s návodem k použití Zboží, pokyny obsaženými v příručce pro údržbu a čištění a dalšími dokumenty obsaženými v balení Zboží nebo sdělenými Kupujícímu.
 11. Všechny záruky se vztahují pouze na Kupujícího. Kupující nepřenese takové záruky ani neposkytuje záruky jménem Prodávajícího třetím stranám. Kupující však může svým zákazníkům poskytnout záruky za svou osobu a na svou odpovědnost.
 12. Prodávající neodpovídá za škody na majetku nebo zdraví Kupujícího či třetích osob vzniklé neodbornou manipulací nebo zacházením, které není v souladu s návodem k použití Zboží, pokyny obsaženými v příručce pro údržbu a čištění a dalšími dokumenty obsaženými v balení Zboží nebo sdělenými Kupujícímu.
 13. Prodávající neodpovídá ani za zdravotní následky vzniklé v důsledku užívání návykových látek nebo kuřáckých doplňku.

 

 

 • Právo spotřebitele na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem

 

 1. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí Zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem Smlouvy pravidelná opakovaná dodávka Zboží.
 1. Spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od Smlouvy: 
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí spotřebitel odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy.
 2. Pro odstoupení od Smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy poskytovaný Prodávajícím či může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Prodávající potvrdí spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně po doručení vráceného Zboží Prodávajícímu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a doručení vráceného Zboží Prodávajícímu, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od Smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu spotřebitel Zboží vrátí.
 7. Zboží musí vrátit spotřebitel Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Pokud spotřebitel nakládal se Zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, anebo když výrobce komponentů Zboží, dovozce komponentů Zboží anebo dodavatel komponentů Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.
 9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. V takovém případě Prodávající obratem po zjištění zjevné technické chyby o tomto bude Kupujícího informovat a spolu s tím mu zašle pozměněnou nabídku bez této chyby. Pokud Kupující odmítne přijmout pozměněnou nabídku těchto VOP, vyhrazuje si prodávající právo původní objednávku odmítnout, popřípadě odstoupit od již uzavřené Smlouvy, informovat o tom Kupujícího a cenu Zboží neprodleně opravit.

 

 

 • Vyšší moc

 

 1. V případě okolností, které nebylo možné předvídat v době, kdy strany uzavřely Smlouvu, a které brání plnění smluvních závazků Prodávajícím, má Prodávající právo odložit plnění těchto povinností až do obnovení běžných obchodních podmínek.
 2. Za případy vyšší moci se považují pouze události, kterým Prodávající nemohl zabránit nebo je odvrátit, jako je válka, revoluce, stávky, přírodní katastrofy, pandemie, jednání státních orgánů, zpoždění v dopravě nebo celní formality a nedostatek nebo ztráta energie a materiálů, které nebyly způsobeny Prodávajícím. 

 

 

 • Omezení dostupnosti tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek osobám mladším 18 let

 

 1. Za účelem omezení dostupnosti tabákových výrobků osobám mladším 18 let ve smyslu zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanovena následující pravidla.
 2. Při dodávce Zboží, které je tabákovým výrobkem a/nebo kuřáckou pomůckou, musí být ze zákona ověřována věková způsobilost Kupujícího k nákupu tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek.
 3. Kupující je povinen do objednávky, která obsahuje tabákové výrobky nebo kuřácké pomůcky, uvádět datum narození adresáta zásilky. Adresát musí být starší 18 let! Zásilka bude určena do vlastních rukou a datum narození bude ověřeno pracovníkem dopravce na základě předloženého občanského průkazu nebo jiného dokladu. U objednávek vytvořených právnickými osobami se žádné informace pro ověření věku uvádět nemusí.
 4. Při dodání Zboží formou osobního odběru se Kupující zavazuje prokázat na požádání Prodávajícímu, že je osobou starší 18 let.
 5. V případě, kdy Zboží, které je tabákovým výrobkem a/nebo kuřáckou pomůckou, bude objednáno či by mělo být převzato osobou mladší 18 let, se považuje Smlouva za zrušenou a Zboží se vrátí Prodávajícímu na náklady Kupujícího, případně bude objednávka Prodávajícím bez dalšího stornována.

 

 

 • Závěrečná ustanovení

 

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně datovou schránkou. 
 2. Zpráva je doručena:
  1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
 3. V případě, že je Kupující spotřebitelem, má právo na alternativní řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů pro spotřebitelské spory je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1. 
 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 5. Každá ze stran, která uzavírá Smlouvu, která se řídí těmito VOP, souhlasí s tím, že soudy České republiky budou mít výlučnou pravomoc rozhodovat a rozhodovat o jakékoli žalobě nebo řízení a/nebo urovnat jakékoli spory, které mohou vzniknout v souvislosti se Smlouvou nebo jejím vznikem nebo platností, a pro tyto účely se každá strana neodvolatelně podrobí pravomoci soudů České republiky.
 6. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 7. Smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. V případě pozdějších změn VOP je pro strany závazná pouze verze, se kterou Kupující souhlasil při odeslání objednávky.
 9. Tyto VOP jsou platné od 1.3.2024. 
Zpět do obchodu